Kontakt

Kontakt z redakcj±:

Kontakt w sprawie reklamy na Softonet.pl:

Informacje prasowe prosimy wysyłać wył±cznie na adres prasowe@softonet.pl

Adres siedziby redakcji:

Softonet.pl
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Wła¶ciciel serwisu:

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie (02 ? 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru S±dowego prowadzonym przez S±d Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w cało¶ci wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300.